Military and Civil Ranks of the Han and 3 Kingdoms

漢三國武將官職Pinyin alphabetical order:
The ranks are listed in pinyin alphabetical order. They are grouped in seperate tables.
Each table has all the ranks with the same pinyin alphabet. Click on the first letter to go to the set:
abcd fghj lmnp qstw xyz

Ranks by Hierarchy#1:
Ranking #1

Ranks by Hierarchy#2:
Ranking #2
Officer Ranks (武將官職) version 1.2
pinyin (拼音)
chinese (中文)
english (英文)
an bei jiang jun
安北將軍
General who Tranquilizes the North
an dong jiang jun
安東將軍
General who Tranquilizes the East
an guo jiang jun
安國將軍
General who brings Tranquility to the State
an nan jiang jun
安南將軍
General who Tranquilizes the South
an xi jiang jun
安西將軍
General who Tranquilizes the West
an yi jiang jun
安夷將軍
General who Tranquilizes the Yi
an yuan jiang jun
安遠將軍
General who Tranquilizes the Outer regions
an zhong jiang jun
安眾將軍
General who Tranquilizes the Masses
an yi hu jun
安夷護軍
General who Tranquilizes the Yi and Protects the Army

pinyin (拼音)
chinese (中文)
english (英文)
bei jun zhong hou
北軍中侯
Captain of the Centre of the Northern Army
bei zhong lang jiang
北中郎將
General of the Gentleman of the Households of the North
bie jia
別駕
bie jia cong shi
別駕從事
Aide-de-Camp
biao ji da jiang jun
驃騎大將軍
General-in-Chief of the Agile Cavalry
biao ji jiang jun
驃騎將軍
General of the Agile Cavalry
bu bing xiao wei
步兵校尉
Colonel of the Footsoldiers
bu lu jiang jun
捕虜將軍
General who Captures Insurgents

pinyin (拼音)
chinese (中文)
english (英文)
can jun
參軍
Adviser to the Army
can jun shi
參軍師
Directing Instructor Adviser to the Army
cang cao yuan shu
倉曹掾屬
chang shi
長史
Chief Clerk
chang shui xiao wei
長水校尉
Colonel of the Chang River regiment
cheng
丞 (輔助郡太守)
Civil Assistant (to the Grand Administrator)
cheng men xiao wei
城門校衛
Colonel of the City Gates
cheng xiang
丞相
Prime Minister
heng xiang li cao yuan
丞相理曹掾
chi jie du du
持節督都
Controller Chief who Supports Protocols
chi zhong cao
Head of the Bureau of Headquarters
ci jian du du
刺奸督都
Controller Chief who Irrates the Villanous
ci shi
刺史
Inspector
cong shi
從事
Attendant Clerks
cong shi zhong long
從事中郎
Gentleman of the General Staff

pinyin (拼音)
chinese (中文)
english (英文)
da du du
大都督
Grand Chief Controller
da hong lu
大鴻臚
Grand Herald
da jiang jun
大將軍
General-in-Chief
da si ma
大司馬
Commander-in-Chief
da si nong
大司農
Grand Minister of Agriculture
dang kou jiang jun
盪寇將軍
General who Agitates the Bandits
dian jun zhong lang jiang
典軍中郎將
General of the Gentleman of the Households that sets Examples to the Army
dian kai du wei
典鎧督尉
Chief Commandant of Dian Kai
dian kai du wei
典鎧都尉
Controller Commandant of Dian Kai
dian nong zhong lang jiang
典農中郎將
dian zhong jiang jun
殿中將軍
General of the Inner Palace
dong cao yuan
東曹掾
dong xi cao yuan shu
東西曹掾屬
dong yi xiao wei
東夷校尉
Colonel of Dong Yi
dong zhong lang jiang
東中郎將
General of the Gentleman of the Households of the East
du du
都督
Chief Controller
du du
督都
Controller Chief
du du zhong jun
都督中軍
Chief Controller of the Central Army
du hu jiang jun
都護將軍
General Controller-Protector of the Army
du jun
督軍
du liao jiang jun
度遼將軍
General Who Crosses the Liao
du wei
督尉
Chief Commandant
du wei
都尉
Controller Commandant
du ting hou
都亭侯
Marquis of a Chief Commune
du xiang hou
都鄉侯
Marquis of a Chief District
du you
督郵
Postal Controller
du yu
督郵
Investigator

pinyin (拼音)
chinese (中文)
english (英文)
fei
concubine
fen wei jiang jun
奮威將軍
General who Exerts Might
fen wu jiang jun
奮武將軍
General who Exerts Prowness
feng yi zhong lang jiang
奉義中郎將
General of the Gentleman of the Households who Respects Righteousness
fu bo jiang jun
伏波將軍
General of the Hidden Waves
fu guo da jiang jun
輔國大將軍
General-in-Chief who Supports the State
fu guo jiang jun
輔國將軍
General who Supports the State
fu han jiang jun
輔漢將軍
General who Supports the Han
fu jun
Magistrate
fu jun da jiang jun
撫軍大將軍
General-in-Chief who Comforts the Army
fu jun du wei
撫軍督尉
Chief Commandant who Comforts the Army
fu jun du wei
撫軍都尉
Controller Commandant who Comforts the Army
fu jun jiang jun
撫軍將軍
General who Comforts the Army
fu jun zhong lang jiang
撫軍中郎將
General of the Gentleman of the Households that Comforts the Army
fu tu jiang jun
復土將軍
General who Restores the Lands
fu yi hu jun
撫夷護軍
General who Comforts the Yi and Protects the Army

pinyin (拼音)
chinese (中文)
english (英文)
gan si
敢死
Dare-to-dies (volunteers)
gei shi zhong
給事中
gong cao
功曹
Officer of the Department of Merit
gong cao cong shi
功曹從事
Attendant Clerk of the Department of Merit
gong che ling
Prefect in charge of Official Chariots
guan lu da fu
Imperial Household Grandee
guan jun jiang jun
冠軍將軍
General of the Champion
guan nei hou
關內侯
Marquis of the Imperial Domain
guang lu xun
光祿勛
Superintendent of the Imperial Household
guang wei jiang jun
廣威將軍
General who Broadens Might
guang wu jiang jun
廣武將軍
General who Broadens Prowness
gui ren
貴人
Honoured Lady

pinyin (拼音)
chinese (中文)
english (英文)
he nan yin
河南尹
heng hai jiang jun
橫海將軍
General who Crosses the Sea
heng jiang jiang jun
橫江將軍
General who Crosses the River
heng ye jiang jun
橫野將軍
General who crosses the Wilderness
hou
Captain
hou
Marquis
hou jiang jun
後將軍
General of the Rear
hou jun shi
後軍師
Instructor of the Rear Army
hu ben xiao wei
虎賁校尉
Colonel of the Energetic Tigers
hu dong qiang xiao wei
護東羌校尉
Colonel who Protects the Eastern Qiang
hu lie jiang jun
虎烈將軍
General who Exhibits the Ferocity of a Tiger
hu ji si ma
Major of the Barbarian Cavalry
hu ji xiao wei
胡騎校尉
Colonel of the Wild Cavalry
hu jun
護軍
Protector of the Army
hu jun jiang jun
護軍將軍
General who Protects the Army
hu qiang xiao wei
護羌校尉
Colonel who Protects the Qiang
hu wei jiang jun
虎威將軍
General who Exhibits the Might of a Tiger
hu wu wan xiao wei
護烏丸校尉
Colonel who Protects the Wu Wan
hu xian bei xiao wei
護鮮卑校尉
Colonel who Protects the Xian Bei
hu xiong nu zhong lang jiang
護匈奴中郎將
General of the Gentleman of the Households that Protects the Xiong Nu
hu ya jiang jun
虎牙將軍
General of the Tiger Tooth
huai ji jiang jun
懷集將軍
huai yuan jiang jun
懷遠將軍
huang di
皇帝
Emperor
huang hou
皇后
Empress
huang men ling
黃門令
Prefect of the Yellow Gates
huang men shi lang
黃門侍郎
Gentleman in Attendance of the Yellow Gates
huang tai hou
皇太后
Empress-Dowager
hui xia jiang
麾下將
Standard Bearer

pinyin (拼音)
chinese (中文)
english (英文)
ji
concubine
ji du wei
騎督尉
Chief Commandant of the Cavalry
ji nu du wei
積弩督尉
Chief Commandant of the Provisions Crossbows
ji nu du wei
積弩都尉
Controller Commandant of the Provisions Crossbows
ji she jiang jun
積射將軍
ji shi du du
記事督都
Controller Chief of Records
jia cheng
Household assistant
jian jie jiang jun
建節將軍
General who Establishes Protocols
jian jun
監軍
Supervisor of the Army
jian wei jiang jun
建威將軍
General who Establishes Might
jian wu jiang jun
建武將軍
General who Establishes Prowness
jian ye ye zhe
監冶謁者
jian yi da fu
Grandee Remonstrant and Consultant
jian yi zhong lang jun
建義中郎將
General of the Gentleman of the Households who Establishes Righteousness
jian yu shi
監御史
jian zhong jiang jun
建忠將軍
General who Establishes Devotion
jian zhong xiao wei
建忠校尉
Colonel who Establishes Devotion
jiang bing du du
將兵督都
Controller Chief of the General Soldiers
jiang bing du wei
將兵都尉
Controller Commandant of the General Soldiers
jiang jun
將軍
General
jiang zuo da chen
將作大臣
Court Architect
jiu qing
九卿
Nine Ministers
ju fu chang shi
Resident Chief Clerk
ju ji jiang jun
車騎將軍
General of Chariots and Cavalry
jun cheng
郡相
Commandery Assistant
jun du wei
郡督尉
Commandery Chief Commandant
jun shi
軍師
Directing Instructor of the Army
jun shi jiang jun
軍師將軍
General of the Directing Instructor of the Army

pinyin (拼音)
chinese (中文)
english (英文)
lang
Gentleman Cadets
lang zhong
郎中
Gentleman of the Palace
lang zhong ling
郎中令
Prefect of the Gentlemen of the Palace
li yi jiang jun
立義將軍
General who Constitutes Righteousness
li zhang
里正
lie cao yuan
列曹掾
ling
Prefect
ling jiang jiang jun
淩江將軍
General who Tranverses the River
ling jun jiang jun
領軍將軍
General who Guides the Army
long xiang jiang jun
龍驤將軍
General of the Prancing Dragons
lou chuan jiang jun
樓船將軍
General of Large Ships
lu shang shu shi
Intendant of the Affairs of the Masters of Writing

pinyin (拼音)
chinese (中文)
english (英文)
mu
Governor

pinyin (拼音)
chinese (中文)
english (英文)
nan zhong da jiang jun
南中大將軍
General-in-Chief of Nan Zhong
nan zhong lang jiang
南中郎將
General of the Gentleman of the Households of the South
ning shuo jiang jun
寧朔將軍
General of the Peaceful first day of the Lunar month
ning yuan jiang jun
寧遠將軍
General who Spreads Peace Afar

pinyin (拼音)
chinese (中文)
english (英文)
pi jiang jun
裨將軍
Major-General
pian jiang jun
偏將軍
Lieutenant-General
ping bei jiang jun
平北將軍
General who brings Peace to the North
ping di jiang jun
平狄將軍
General who Pacifies the Di
ping dong jiang jun
平東將軍
General who brings Peace to the East
ping kou jiang jun
平寇將軍
General who Pacifies Bandits
ping lu jiang jun
平虜將軍
General who Pacifies Insurgents
ping lu xiao wei
平虜校尉
Colonel who Pacifies Insurgents
ping lu zhong lang jiang
平虜中郎將
General of the Gentleman of the Households who Pacifies Insurgents
ping nan jiang jun
平南將軍
General who brings Peace to the South
ping nan jiang jun
平難將軍
General who Pacifies Chaos
ping xi jiang jun
平西將軍
General who brings Peace to the West
po lu jiang jun
破虜將軍
General who Destroys Insurgents

pinyin (拼音)
chinese (中文)
english (英文)
qian jiang jun
前將軍
General of the Front
qiang nu jiang jun
強弩將軍
General of the Might Crossbows
qing
Minister
qing ju jiang jun
輕車將軍
General of the Light Chariots

pinyin (拼音)
chinese (中文)
english (英文)
san lao
三老
Three Elders
san gong
三公
Three Dukes
se fu
嗇夫
shang da jiang jun
上大將軍
Grand General-in-Chief
shang fang jian
Supervisor of the Palace Workshop
shang jun da jiang jun
上軍大將軍
General-in-Chief of the Grand Army
shang jun xiao wei
上大校尉
Colonel of the Grand Army
shang shu
尚書
Imperial Secretariat
shang shu lang
尚書郎
Imperial Secretariat Cadet
shang shu ling
尚書令
Prefect Imperial Secretariat
shao fu
少府
Privy Treasurer
she sheng xiao wei
射聲校尉
Colonel of the Archers who Shoot at a Sound
shi jun
Commissioner
shi xiong nu zhong lang jiang
使匈奴中郎將
General of the Gentleman of the Household Emissary to the Xiongnu
shi yu shi
Attendant Imperial Clerk
shi zhong
侍中
Palace Attendant
shuai shan zhong lang jiang
率善中郎將
General of the Gentleman of the Household that Leads with Virtue
si jin du wei
司金都尉
Controller Commandant that Manages the Currency
si jin zhong lang jiang
司金中郎將
General of the Gentleman of the Households that Manages the Currency
si kong
司空
Minister of works
si li xiao wei
司隸校尉
Colonel Director of Retainers
si lu zhong lang jiang
司律中郎將
General of the Gentleman of the Households that Regulates the Laws
si ma
司馬
Major
si tu
司徒
Minister over the Masses
si yan du wei
司鹽督尉
Chief Commandant Si Yan
si yan du wei
司鹽都尉
Controller Commandant Si Yan
si zhi
Director of Uprightness
si zhu du wei
司竹都尉
Controller Commandant Si Zhu
sui bian jiang jun
綏邊將軍
General who Appease the Borders
sui jun jiang jun
綏軍將軍
General who Soothes the Army
sui nan zhong lang jiang
綏南中郎將
General of the Gentleman of the Household that Soothes the South

pinyin (拼音)
chinese (中文)
english (英文)
tai chang
太常
Grand Master of Ceremonies
tai fu
Grand Tutor
tai li
Grand Judge
tai pu
太僕
Grand Coachman
tai shi
Grand Master
tai shi
Grand Clerk
tai shou
太守
Grand Administrator
tai yi
Grand Physician
tai yi ling
Prefect Grand Physician
tai zi
太子
Heir-apparent
tai wei
太尉
Grand Commandant
tao kou jiang jun
討寇將軍
General who Punishes Bandits
tao kou xiao wei
討寇校尉
Colonel who Punishes Bandits
tao ni jiang jun
討逆將軍
General who Punishes Rebels
tao yi jiang jun
討夷將軍
General who Punishes the Yi
ti ji
Cavalrymen Dressed in Red
tian lu hu jun
殄虜護軍
General who Exterminates Insurgents and Protects the Army
tian wu jiang jun
殄吳將軍
General who Exterminates Wu
tian yi jiang jun
殄夷將軍
General who Exterminates Yi
ting chang
亭長
ting hou
亭侯
Marquis of a Commune
ting wei
廷尉
Commandant of Justice
ting zhang
Chief of a Commune
tun ji xiao wei
屯騎校尉
Colonel of the Garrison Cavalry
tun tian du wei
Chief Commandant of the Agricultural Colonies

pinyin (拼音)
chinese (中文)
english (英文)
wang
King/Prince
wang guo du wei
王國都尉 (郡督尉)
Controller Commandant of Wang Guo (Commandery Chief Commandant)
wei
Commandant
wei bei jiang jun
威北將軍
General who Dominates the North
wei dong jiang jun
威東將軍
General who Dominates the East
wei jiang jun
衛將軍
General of the Guards
wei lu jiang jun
威虜將軍
General who Dominates Insurgents
wei nan jiang jun
威南將軍
General who Dominates the South
wei wei
衛尉
Commandant of the Guards
wei xi jiang jun
威西將軍
General who Dominates the West
wei yuan jiang jun
威遠將軍
General who Spreads Might Afar
wen xue yuan
Head Clerk for Literary Scholarship
wu guan zhong lang jiang
General of the Gentlemen of the Household for All Purposes
wu ji xiao wei
戊己校尉
Colonel of Wu Ji
wu shang jiang jun
General Supreme
wu wei da jiang jun
武衛大將軍
General-in-Chief who Guards the Military
wu wei jiang jun
武衛將軍
General who Guards the Military
wu wei zhong lang jiang
武衛中郎將
General of the Gentleman of the Household of the Martial Guard

pinyin (拼音)
chinese (中文)
english (英文)
xi rong xiao wei
西戎校尉
Colonel of Xi Rong
xi yu xiao wei
西域校尉
Colonel of Xi Yu
xi zhong lang jiang
西中郎將
General of the Gentleman of the Households of the West
xian hou
Marquis of a Prefecture
xian zhen du wei
陷陣都尉
Controller Commandant of Ambushes
xian chang
縣長
County Magistrate 2
xian li
縣吏
County Magistrate Official
xian ling
縣令
County Magistrate 1
xiang
chancellor
xiang hou
鄉侯
Marquis of a District
xiang guo
相國
Chancellor of State
xiao huang men
校黃門
Junior Attendants at the Yellow Gates
xiao ji you ji jiang jun
驍騎游擊將軍
General of the Valiant Cavalry and Guerillas
xiao lian
孝廉
Filially Pious and Incorrupt
xiao shi
校事
xiao wei
校尉
Colonel
xu ji xiao wei
戌己校尉
Colonel of Xu Ji
xuan de jiang jun
宣德將軍
General who Declares Virtue
xuan wei jiang jun
宣威將軍
General who Declares Might

pinyin (拼音)
chinese (中文)
english (英文)
ya men jiang jun
牙門將軍
General of the Standard
yang lie jiang jun
揚烈將軍
General of Vehement
yang wei jiang jun
揚威將軍
General who Rises in Might
yang wu jiang jun
揚武將軍
General who Rises in Prowness
yi jiang jun
義將軍
General of Righteousness
yi lang
Gentleman-consultant
yi ting ling
Prefect of the Lateral Courts
yi wei jiang jun
翼衛將軍
General of the Winged Guards
yin
Intendant
ying jun du du
營軍督都
Controller Chief of the Garrison Army
ying yang jiang jun
鷹揚將軍
General of the Rising Falcons
yong le shao fu
Privy Treasurer of the Yong le Palace
you ji she jiang jun
右積射將軍
General of the Accumulated Shots of the Right
you jiang jun
右將軍
General of the Right
you jiao
游徼
yuan
Head Clerk
yu fu
Office of the Imperial Wardrobe
yu shi da fu
御史大夫
Imperial Clerk Grandee
yu shi zhong cheng
御史中丞
Palace Assistant Imperial Clerk
yue ji xiao wei
越騎校尉
Colonel of the Elite Cavalry

pinyin (拼音)
chinese (中文)
english (英文)
zhang
Chief
zhang xia du du
帳下督都
Controller Chief of the Camps
zhao de jiang jun
昭德將軍
General who Manifest Virtue
zhao lie jiang jun
昭烈將軍
General who Manifest Vehemence
zhao wen jiang jun
昭文將軍
General who Manifest the Literay
zhao wu jiang jun
昭武將軍
General who Manifest the Military
zhe chong jiang jun
折衝將軍
General who Charges and Breaks through
zhen bei da jiang jun
鎮北大將軍
General-in-Chief who Guards the North
zhen bei jiang jun
鎮北將軍
General who Guards the North
zhen dong da jiang jun
鎮東大將軍
General-in-Chief who Guards the East
zhen dong jiang jun
鎮東將軍
General who Guards the East
zhen hu jiang jun
鎮護將軍
General who Guards and Protects the Army
zhen jun da jiang jun
鎮軍大將軍
General-in-Chief who Guards the Army
zhen jun jiang jun
鎮軍將軍
General who Guards the Army
zhen nan da jiang jun
鎮南大將軍
General-in-Chief who Guards the South
zhen nan jiang jun
鎮南將軍
General who Guards the South
zhen xi da jiang jun
鎮西大將軍
General-in-Chief who Guards the West
zhen xi jiang jun
鎮西將軍
General who Guards the South
zhen wei jiang jun
振威將軍
General who Manifests Might
zhen wei zhong lang jun
振威中郎將
General of the Gentleman of the Households who Manifests Might
zhen wu jiang jun
振武將軍
General who Manifest Prowness
zheng bei da jiang jun
征北大將軍
General-in-Chief who Conquers the North
zheng bei jiang jun
征北將軍
General who Conquers the North
zheng dong da jiang jun
征東大將軍
General-in-Chief who Conquers the East
zheng dong jiang jun
征東將軍
General who Conquers the East
zheng lu jiang jun
征虜將軍
General who Conquers Insurgents
zheng nan da jiang jun
征南大將軍
General-in-Chief who Conquers the South
zheng nan jiang jun
征南將軍
General who Conquers the South
zheng shu jiang jun
征蜀將軍
General who Conquers Shu
zheng xi da jjiang jun
征西大將軍
General-in-Chief who Conquers the West
zheng xi jiang jun
征西將軍
General who Conquers the West
zheng xi ju ji jiang jun
征西車騎將軍
General of the Cavalry and Chariots who Conquers the West
zhi jin wu
執金吾
Bearer of the Gilded Mace
zhi jiu
Libationer
zhi shu yu shi
Imperial Clerk Preparer of Documents
zhong chang shi
中常侍
Palace Regular Attendant
zhong hu jun
中護軍
General that Protects the Palace Forces
zhong jian jiang jun
中堅將軍
General of Central Firmness
zhong jun da jiang jun
中軍大將軍
General-in-Chief of the Central Army
zhong jun si
中軍師
Instructor of the Central Army
zhong lang
中郎
Gentleman of the Household
zhong lang jiang
中郎將
General of the Gentleman of the Household
zhong lei jiang jun
中壘將軍
General of the Palace Walls
zhong lei xiao wei
中壘校尉
Colonel of the Palace Walls
zhong ling jun
中領軍
General of Capital Forces
zhong shu jian ling
中書監令
zhong wei
中尉
Commandant of the Capital
zhong wei jiang jun
中尉將軍
General of the Commandant of the Capital
zhong yi du wei
忠義都尉
Controller Commandant of Loyalty and Righteousness
zhong yi jiang jun
忠義將軍
General of Loyalty and Righteousness
zhu bu
主簿
Secretariat
zong zheng
宗正
Superintendent of the Imperial House
zuo ji she jiang jun
左積射將軍
General of the Accumlated Shots of the Left
zuo jiang jun
左將軍
General of the Left
zuo jun jiang jun
左軍將軍
General of the Left Army
zuo you ji nu jiang jun
左右積弩將軍
General who Amasses the Surrounding Crossbows

Ranks by Hierarchy:


Level One
(一品)
大將軍 da jiang jun
Level Two 
(二品)
驃騎將軍 biao ji jiang jun 車騎將軍 ju ji jiang jun 衛將軍 wei jiang jun
撫軍大將軍 fu jun da jiang jun 中軍大將軍 zhong jun da jiang jun 上軍大將軍 shang jun da jiang jun 鎮軍大將軍 zhen jun da jiang jun
輔國大將軍 fu guo da jiang jun 南中大將軍 nan zhong da jiang jun
征東將軍 zheng dong jiang jun 征南將軍 zheng nan jiang jun 征西將軍 zheng xi jiang jun 征北將軍 zheng bei jiang jun
鎮東將軍 zhen dong jiang jun 鎮南將軍 zhen nan jiang jun 鎮西將軍 zhen xi jiang jun 鎮北將軍 zhen bei jiang jun
Level Three
(三品)
中領軍 zhong ling jun
前將軍 qian jiang jun 後將軍 hou jiang jun 左將軍 zuo jiang jun 右將軍 you jiang jun
安東將軍 an dong jiang jun 安南將軍 an nan jiang jun 安西將軍 an xi jiang jun 安北將軍 an bei jiang jun
平東將軍 ping dong jiang jun 平南將軍 ping nan jiang jun 平西將軍 ping xi jiang jun 平北將軍 ping bei jiang jun
征蜀將軍 zheng shu jiang jun 征虜將軍 zheng lu jiang jun 鎮軍將軍 zhen jun jiang jun 鎮護將軍 zhen hu jiang jun
安眾將軍 an zhong jiang jun 安夷將軍 an yi jiang jun 安遠將軍 an yuan jiang jun
平寇將軍 ping kou jiang jun 平虜將軍 ping lu jiang jun 平狄將軍 ping di jiang jun 平難將軍 ping nan jiang jun
輔國將軍 fu guo jiang jun 虎牙將軍 hu ya jiang jun 輕車將軍 qing ju jiang jun 冠軍將軍 guan jun jiang jun
度遼將軍 du liao jiang jun 橫海將軍 heng hai jiang jun
Level Four
(四品)
中護軍 zhong hu jun 武衛將軍 wu wei jiang jun
屯騎校尉 tun ji xiao wei 越騎校尉 yue ji xiao wei 步兵校尉 bu bing xiao wei 長水校尉 chang shui xiao wei
射聲校尉 she sheng xiao wei
中堅將軍 zhong jian jiang jun 驍騎游擊將軍 xiao ji you ji jiang jun 左軍將軍 zuo jun jiang jun
建威將軍 jian wei jiang jun 建武將軍 jian wu jiang jun 振威將軍 zhen wei jiang jun 振武將軍 zhen wu jiang jun
奮威將軍 zhen wei jiang jun 奮武將軍 zhen wu jiang jun 揚威將軍 yang wei jiang jun 揚武將軍 yang wu jiang jun
廣威將軍 guang wei jiang jun 廣武將軍 guang wu jiang jun 寧朔將軍 ning shuo jiang jun
左積射將軍 zuo ji she jiang jun 右積射將軍 you ji she jiang jun 強弩將軍 qiang nu jiang jun
東中郎將 dong zhong lang jiang 南中郎將 nan zhong lang jiang 西中郎將 xi zhong lang jiang 北中郎將 bei zhong lang jiang
振威中郎將 zhen wei zhong lang jiang 建義中郎將 jian yi zhong lang jiang 奉義中郎將 feng yi zhong lang jiang 平虜中郎將 ping lu zhong lang jiang
典軍中郎將 dian jun zhong lang jiang 撫軍中郎將 fu jun zhong lang jiang 武衛中郎將 wu wei zhong lang jiang 司金中郎將 si jin zhong lang jiang
司律中郎將 si lu zhong lang jiang 護匈奴中郎將 hu xiong nu zhong lang jiang 率善中郎將 shuai shan zhong lang jiang 戊己校尉 wu ji xiao wei
平虜校尉 ping lu xiao wei 討寇校尉 tao kou xiao wei 建忠校尉 jian zhong xiao wei 護羌校尉 hu qiang xiao wei
護東羌校尉 hu dong qiang xiao wei 護烏丸校尉 hu wu wan xiao wei 護鮮卑校尉 hu xian bei xiao wei 西域校尉 xi yu xiao wei
西戎校尉 xi rong xiao wei 東夷校尉 dong yi xiao wei
Level Five 
(五品)
偏將軍 pian jiang jun 裨將軍 pi jiang jun
鷹揚將軍 ying yang jiang jun 折衝將軍 zhe chong jiang jun 虎烈將軍 hu lie jiang jun 宣威將軍 xuan wei jiang jun
威遠將軍 wei yuan jiang jun 寧遠將軍 ning yuan jiang jun 伏波將軍 fu bo jiang jun 虎威將軍 hu wei jiang jun
淩江將軍 ling jiang jiang jun 盪寇將軍 dang kou jiang jun 昭武將軍 zhao wu jiang jun 昭烈將軍 zhao lie jiang jun
昭德將軍 zhao de jiang jun 討逆將軍 tao ni jiang jun 破虜將軍 po lu jiang jun 討寇將軍 tao kou jiang jun
宣德將軍 xuan de jiang jun 威虜將軍 wei lu jiang jun 捕虜將軍 bu lu jiang jun 殄吳將軍 tian wu jiang jun
殄夷將軍 tian yi jiang jun 揚烈將軍 yang lie jiang jun 建忠將軍 jian zhong jiang jun 立義將軍 li yi jiang jun
懷集將軍 huai ji jiang jun 橫野將軍 heng ye jiang jun 樓船將軍 lou chuan jiang jun 復土將軍 fu tu jiang jun
忠義將軍 zhong yi jiang jun 建節將軍 jian jie jiang jun 翼衛將軍 yi wei jiang jun 討夷將軍 tao yi jiang jun
懷遠將軍 huai yuan jiang jun 綏邊將軍 sui bian jiang jun 安夷護軍 an yi hu jun 撫夷護軍 fu yi fu jun
Level Six
(六品)
和戎護軍 he rong hu jun 殄虜護軍 tian lu hu jun
撫軍都尉 fu jun du wei 司金都尉 si jin du wei 積弩都尉 ji nu du wei 典鎧都尉 dian kai du wei
將兵都尉 jiang bing du wei 陷陣都尉 xian zhen du wei 忠義都尉 zhong yi du wei 司鹽都尉 si yan du wei
司竹都尉 si zhu du wei

Level One
(一品官)
大司馬 da si ma 大將軍 da jiang jun
三公 san gong 太尉 tai wei 大督都 da du du
Level Two
(二品官)
驃騎(大)將軍 biao ji (da) jiang jun 車騎將軍 ju ji jiang jun 衛將軍 wei jiang jun 中軍大將軍 zhong jun da jiang jun
上軍大將軍 shang jun da jiang jun 鎮軍大將軍 zhen jun da jiang jun 撫軍大將軍 fu jun da jiang jun 輔國大將軍 fu guo da jiang jun
征東將軍 zheng dong jiang jun 征南將軍 zheng nan jiang jun 征西將軍 zheng xi jiang jun 征北將軍 zheng bei jiang jun
鎮東將軍 zhen dong jiang jun 鎮南將軍 zhen nan jiang jun 鎮西將軍 zhen xi jiang jun 鎮北將軍 zhen bei jiang jun
Level Three
(三品官)
中領軍 zhong ling jun 中護軍 zhong hu jun 殿中將軍 dian zhong jiang jun
安東將軍 an dong jiang jun 安南將軍 an nan jiang jun 安西將軍 an xi jiang jun 安北將軍 an bei jiang jun
平東將軍 ping dong jiang jun 平南將軍 ping nan jiang jun 平西將軍 ping xi jiang jun 平北將軍 ping bei jiang jun
前將軍 qian jiang jun 後將軍 hou jiang jun 左將軍 zuo jiang jun 右將軍 you jiang jun
征蜀將軍 zheng shu jiang jun 征虜將軍 zheng lu jiang jun 鎮軍將軍 zhen jun jiang jun 輔國將軍 fu guo jiang jun
都護將軍 du hu jiang jun 虎牙將軍 hu ya jiang jun 冠軍將軍 guan jun jiang jun 輕車將軍 qing ju jiang jun
渡遼將軍 du liao jiang jun 司隸校尉 si li xiao wei
Level Four
(四品官)
武衛將軍 wu wei jiang jun 中堅將軍 zhong jian jiang jun 中壘將軍 zhong lei jiang jun
屯騎校尉 tun ji xiao wei 步兵校尉 bu bing xiao wei 射聲校尉 she sheng xiao wei
長水校尉 chang shui xiao wei 越騎校尉 yue ji xiao wei
城門校衛 cheng men xiao wei 武衛中郎將 wu wei zhong lang jiang 驍騎將軍 biao ji jiang jun
左軍將軍 zuo jun jiang jun 左右積弩將軍 zuo you ji nu jiang jun 積射將軍 ji she jiang jun
典軍中郎將 dian jun zhong lang jiang 撫軍中郎將 fu jun zhong lang jiang 護匈奴中郎將 hu xiong nu zhong lang jiang
戌己校尉 xu ji xiao wei 護羌校尉 hu qiang xiao wei 護烏桓校尉 hu wu wan xiao wei
護鮮卑校尉 hu xian bei xiao wei 撫軍督尉 fu jun du wei 積弩督尉 ji nu du wei
典鎧督尉 dian kai du wei 持節督都 chi jie du du
Level Five
(五品官)
鷹揚將軍 ying yang jiang jun 折衝將軍 zhe chong jiang jun 虎烈將軍 hu lie jiang jun 伏波將軍 fu bo jiang jun
討逆將軍 tao ni jiang jun 破虜將軍 po lu jiang jun 橫野將軍 heng ye jiang jun 橫海將軍 heng hai jiang jun
樓船將軍 lou chuan jiang jun 復土將軍 fu tu jiang jun 牙門將軍 ya men jiang jun
偏將軍 pian jiang jun 裨將軍 pi jiang jun
將兵督都 jiang bing du du 西域校尉 xi yu xiao wei 西戎校尉 xi rong xiao wei
郡督尉 jun du wei 王國都尉 wang guo du wei
Level Six
(六品官)
校尉 xiao wei 司竹都尉 si zhu du wei 司鹽督尉 si yan

Comments? Suggestions? Content request? Email webmaster atjiuwan@shaw.ca
評論? 建議? 滿足要求? 電子郵件 webmaster atjiuwan@shaw.ca