shiho nageshigo nage pin2kote gaeshikotegaeshipin
Shiho Nage and pinKote Gaeshi and pin


ikkyo pin
Ikkyo with pin


nikyo pin
Nikyo with pin


sankyo pin
Sankyo with pin


yonkyo pin
Yonkyo with pin


gokyo pin
Gokyo with pin


ude garamihiji kime
kata gatamehiji kime